ĐƠN ĐẶT

VIET.TAB

 

Từ điển:

Evidenční kontrola – kiểm tra tình trạng xe, bắt buộc theo luật khi sang tên xe. Thực hiện tại các trạm STK (Stanice technické kontroly)

Povinné ručení – pojištění vozidla- Bảo hiểm xe bắt buộc

Technická prohlídka – kiểm tra kỹ thuật- bắt buộc khi nhập xe cũ hơn 4 năm tuổi. Các xe dưới 4 năm tuổi chỉ cần kiểm tra tình trạng.

COC list (Certificate of conformity) - tài liệu đi kèm khi đăng ký se lần đầu, trong đó có ghi đầy đủ các dữ liệu kỹ thuật của xe.